หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > มุ่งมั่นศึกษา...พากเพียรหาความรู้
มุ่งมั่นศึกษา...พากเพียรหาความรู้

admin ps
2019-07-07 17:52:53

บรรยาการศการเนรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาภาคพิเศษในโครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน, ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช, ดร.สัณหณัฐ จักภัทรวงศ์ 

และ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ 

ในรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ, ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1, สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

และรายวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง 

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ และ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา