หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สัมภาษณ์ Admissions
สัมภาษณ์ Admissions

admin ps
2019-06-04 14:14:15

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Admission (ผ่าน TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ