หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประสบการณ์...เพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์...เพิ่มพูนทักษะ

admin ps
2019-08-17 13:56:16

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าทำการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงความรู้จากนอกห้องเรียนและสร้างประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา