หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2
รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2

admin ps
2019-06-14 16:07:54

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2  

ว่าที่ ร.ต.หญิง สโรชา เทียมหงษ์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์