หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

admin ps
2019-06-16 15:35:34

อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ในนามสาขาวิชารัฐศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ ว่าที่ ร.ต.หญิง สโรชา เทียมหงษ์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา