หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > ผู้อำนวยการหลักสูตรพบนักศึกษา
ผู้อำนวยการหลักสูตรพบนักศึกษา

admin ps
2019-07-07 17:51:15

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ได้เข้าพบนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยในการเรียนการสอนของนักศึกษารัฐศาตร์ภาคพิเศษ 

ณ  อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา