หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > บรรยาการศการเรียนการสอน
บรรยาการศการเรียนการสอน

admin ps
2019-07-07 17:47:28

บรรยาการศการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาภาคพิเศษในโครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช และ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1 และรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา