หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > คนรุ่นใหม่มองการเมืองอย่างไร
คนรุ่นใหม่มองการเมืองอย่างไร

admin ps
2019-07-05 18:30:21

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักศึกษารุ่นที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดสัมมนาทางรัฐศาสตร์ เรื่อง มุมมองคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองไทย ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ 

โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นมี รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ นักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นวิทยากร