หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > บรรยากาศการเรียนก่อนสอบปลายภาค
บรรยากาศการเรียนก่อนสอบปลายภาค

admin ps
2019-07-07 17:47:08

บรรยาการศการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาภาคพิเศษในโครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์, ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล

ในรายวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และรายวิชากฎหมายอาญา 2  

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา