หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > งบประมาณ เรื่องน่าสนใจ
งบประมาณ เรื่องน่าสนใจ

admin ps
2019-07-13 13:53:41

บรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการภาคพิเศษบุคลทั่วไป (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่น 38

ในรายวิชา การบริหารงานคัลงและบประมาณ

ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ดร.สิริมาส หมื่นสาย

ณ ห้อง 3734 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา