หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > สัปดาห์สุดท้ายของ Summer
สัปดาห์สุดท้ายของ Summer

admin ps
2019-07-21 12:24:15

บรรยากาศการเรียนการสอน ในสัปดาห์สุดท้าย ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ภาคพิเศษในโครงการความร่วมมือตำรวจ และโครงการบุคคลทั่วไป

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์, ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล

ในรายวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และรายวิชากฎหมายอาญา 2

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา