หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นครปรฐ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นครปรฐ

admin ps
2019-08-23 19:07:03

เมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นำทีมโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม