หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > รัฐศาสตร์มุ่งมั่น ทำฝันให้เป็นจริง
รัฐศาสตร์มุ่งมั่น ทำฝันให้เป็นจริง

admin ps
2019-08-24 14:50:52

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1  ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 2 กฎหมายปกครอง และรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร ดร.ณัฐวุฒิ อ่าวสกุล
และ ดร.อัฏพร คงสุภาพศิริ

ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา