หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > ให้คำปรึกษาการทำวิจัย
ให้คำปรึกษาการทำวิจัย

admin ps
2019-08-24 15:00:17

ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ให้คำแนะนำในการทำวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือตำรวจ โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อให้การทำวิจัยของนักศึกษา สอดคล้องกับโครงร่างวิจัยที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิจัย

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา