หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ปัจฉิมนิเทศระนอง
ปัจฉิมนิเทศระนอง

admin ps
2019-09-07 09:43:46

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และอาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว