หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > นำเสนอแนวทาง ในการต่อยอด
นำเสนอแนวทาง ในการต่อยอด

admin ps
2019-09-28 10:57:17

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1  ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รายวิชาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน
รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน รายวิชาปรัชญาการเมือง และรายวิชาการเมืองการปกครองไทย

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ พันตำรวจโท ดร.ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และดร.บารมีบุญ แสงจันทร์

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา