หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ร่วมแสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ร่วมแสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

admin ps
2019-10-15 10:36:40

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

พร้อมด้วย ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์และคณาจารย์ในหลักสูตร 

ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา