หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เตรียมพร้อมก่อนสอบ
เตรียมพร้อมก่อนสอบ

admin ps
2019-10-22 19:13:21

บรรยากาศการเรียนในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1 รายวิชาปรัชญาการเมือง รายวิชากฎหมายลักษณะพยาน และรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์
อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และอาจารย์จิดาภา บัวใหญ่รักษา

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา