หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เรียนสนุก
เรียนสนุก

admin ps
2019-11-16 14:47:24

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
รายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มอาเซียน รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหายทั่วไป รายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน 

เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกในรายวิชาดังกล่าว

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา