หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > การเรียนสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติ
การเรียนสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติ

admin ps
2019-11-25 09:57:23

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบในรายวิชาต่าง ๆ 

ได้แก่ รายวิชาการระเบียบวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบประเทศกลุ่มอาเซียน

รายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รายวิชาความความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน

และรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน 

เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกในรายวิชาดังกล่าว

ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา