หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน...สู่การพัฒนาประเทศ
เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน...สู่การพัฒนาประเทศ

admin ps
2020-01-23 17:38:24

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าพบ ส.ส.สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1 

โดยการนี้เข้าพบเพื่อเป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือ

ระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กับ สภาผู้แทนราษฏร 

โดย ส.ส.สุชาติ ตันเจริญ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรโดยจะส่งผู้ที่สนใจศึกษา

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

ในการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ การพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดอีกด้วย