หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ขอพรก่อนเดินทาง
ขอพรก่อนเดินทาง

admin ps
2020-02-18 21:24:51

อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์จิดาภา บัวใหญ่รักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ นำนางสาวนุชนาถ แรงอยู่ , นางสาวธัญรดา แซ่ว่อง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ และนางสาวนัยภรณ์ เฉลยอาจ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรัฐศาสตร์ (แขนงการเมืองการปกครอง) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อขอพรก่อนเดินทางไปฝึกสหกิจศึกษา ณ Chihlee University of Technology ประเทศไต้หวัน

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.cim.ssru.ac.th www.ssru.ac.th #สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1