หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ยินดียิ่ง
ยินดียิ่ง

admin ps
2020-02-27 19:15:29

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐศาสตร์

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา