หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > พิชิตการเมืองไทย...ด้วยความใส่ใจในการศึกษา
พิชิตการเมืองไทย...ด้วยความใส่ใจในการศึกษา

admin ps
2020-03-13 15:51:25

บรรยากาศการเรียนของภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือตำรวจ

ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน  รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และรายวิชาการปกครองเปรียบเทียบ

ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่

อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ ดร.จักรวาล สุขไมตรี ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ และอาจารย์แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ 

ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ และอาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา