หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61

admin ps
2020-03-13 15:58:16

อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับเกียรติเป็นผู้อำนวยการโครงการและพิธีกรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61 

ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ จาก 29 จังหวัด จำนวน 278 คน