หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > แข่งขันทางวิชาการ
แข่งขันทางวิชาการ

admin ps
2020-03-13 16:10:08

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรรัฐศาสรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ 

ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ประชาธิปไตยไทยในศตวรรษที่ 21 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลรางวัล ดังนี้

1. การนำเสนอบทความวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล 

2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

3. การแข่งขันตอบปัญหา ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย