หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เรียนรู้ออนไลน์
เรียนรู้ออนไลน์

admin ps
2020-04-09 17:53:22

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป  

ในรายวิชา  POS3211 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน

ดำเนินการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต