หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมความคืบหน้าแผนพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ประชุมความคืบหน้าแผนพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

admin ps
2020-05-20 14:54:08

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

จัดการประชุมรายงานความคืบหน้าแผนพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ เป็นประธานในที่ประชุม 

และ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม

พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา