หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > ชวนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ
ชวนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ

admin ps
2020-05-23 14:38:55

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือฯตำรวจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

เพื่อเป็นการตอบสนอง New Normal ในสังคมช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 

โดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มาเป็นผู้บรรยายในรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 

โดยบรรยากาศการเรียนนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก