หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

admin ps
2020-06-07 11:58:41

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาเป็นประธานในการประชุม

เพื่อชี้แนะแนวทางการจัดทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 

โดยการประชุมยึดหลัก New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 

เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสและใกล้ชิดระหว่างบุคคล 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา