หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพ
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพ

admin ps
2020-06-12 16:28:57

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นครั้งที่ 2

เพื่อตรวจสอบและแก้ไข มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม

ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุมยึดหลัก New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสและใกล้ชิดระหว่างบุคคล

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา