หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > รัฐศาสตร์ปรับตัว ยุค New Normal
รัฐศาสตร์ปรับตัว ยุค New Normal

admin ps
2020-06-14 13:22:02

บรรยาการการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือฯ ตำรวจ และโครงการบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และ LINE

เพื่อเป็นการตอบสนอง New Normal ในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19

โดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ และอาจารย์ณัฏฐพล จำปาศรี

เป็นผู้บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 1 รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน และรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 1

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมากและบรรยากาศการเรียนนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก