หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > New Normal กับการปรับตัว
New Normal กับการปรับตัว

admin ps
2020-07-19 11:14:43

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ตำรวจ รุ่นที่ 5

ในรายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2833 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา