หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > หลักรัฐประศาสนศาสตร์กับการเมือง และหลักการบริหาร
หลักรัฐประศาสนศาสตร์กับการเมือง และหลักการบริหาร

admin ps
2020-08-03 19:53:28

บรรยากาศการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ตำรวจ รุ่นที่ 5

ในรายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 

โดยนักศึกษาให้ความสนใจในหัวข้อการนำเสนอเป็นอย่างมาก

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2833 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา