หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > การบริหารงานคลังและงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19
การบริหารงานคลังและงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19

admin ps
2020-08-10 20:27:14

บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ตำรวจ รุ่นที่ 5

ในรายวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 2833 อาคาร 28 รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา