หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > รู้เขา รู้เรา คือความเข้าใจ
รู้เขา รู้เรา คือความเข้าใจ

admin ps
2020-08-16 11:13:09

บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รุ่นที่ 44

ในรายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 3743 อาคาร 37  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา