หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

admin ps
2020-08-26 16:26:13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เข้าพบ ฯพณฯ อาซิม อิฟติกาห์ อาหมัด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย 

เพื่อหารือข้อราชการ ความร่วมมือทางด้านการศึกษา รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองภายในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ 

ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร