หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

admin ps
2020-09-09 15:01:38

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการตรวจของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน