หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ > มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่ความรู้ เพื่อเป็นนักรัฐศาสตร์
มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่ความรู้ เพื่อเป็นนักรัฐศาสตร์

admin ps
2020-09-20 11:00:58

บรรยากาศการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์เบื้องต้น รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 2

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางรัฐศาสตร์

อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล และพันตำรวจโทนรัตน์ เพชรมาตย์ ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

โดยการเรียนนั้นยึดตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 3743 อาคาร 37  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา