หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เสริมทัพทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์
เสริมทัพทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์

admin ps
2020-10-28 16:01:28

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง

 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563