หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > IR: Local to Global
IR: Local to Global

admin ps
2022-03-26 16:45:00

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก" (Local To Global)

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ตึก 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย

1. คุณนพพร อัจฉริยวนิช อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

2. คุณประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4. คุณสมยศ อักษร ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


พิธีกรดำเนินรายการ

1. ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

2. ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์

จัดโดย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา