หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ยินดีแก่นักศึกษา IR
ยินดีแก่นักศึกษา IR

admin ps
2022-03-26 17:19:14

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้นำ นางสาวธาณีดา หอมงาม และนางสาวสัณศนีย์ หมวกสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เพื่อมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติในงาน ATRANS Annual Conference: Young Researcher's forum 2021 จัดโดย สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (Asian Transportation Research Society: ATRANS) ทั้งนี้ ท่านคณบดีได้มอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในการทำผลงานวิชาการต่อไปในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่

นางสาวสัณศนีย์ หมวกสังข์ นักศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่

นางสาวธาณีดา หอมงาม นักศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ถ่ายภาพร่วมกับ

นางสาวธาณีดา หอมงาม และนางสาวสัณศนีย์ หมวกสังข์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา