หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > [วิดีโอ]นโยบายสาธารณะและการวางแผน
[วิดีโอ]นโยบายสาธารณะและการวางแผน

admin ps
2020-05-27 10:01:15
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

บรรยายโดย อาจารย์ธวัช พุ่มดารา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.pps.cim.ssru.ac.th