หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > [วิดีโอ]ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
[วิดีโอ]ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

admin ps
2020-05-27 10:01:15วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.pps.cim.ssru.ac.th