หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > [วิดีโอ]รัฐศาสตร์เบื้องต้น
[วิดีโอ]รัฐศาสตร์เบื้องต้น

admin ps
2020-05-27 10:01:15วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

บรรยายโดย อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.pps.cim.ssru.ac.th