หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > [วิดีโอ]การเมืองการปกครองไทย
[วิดีโอ]การเมืองการปกครองไทย

admin ps
2020-05-27 10:01:15วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1108 การเมืองการปกครองไทย 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.pps.cim.ssru.ac.th